Vista

Điều lệ VISTA

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐIỀU LỆ
HIỆP HỘI LỮ HÀNH VIỆT NAM
Phê duyệt theo quyết định số 01/QĐ-HHDLVN, ngày 05 tháng 1 năm 2011 của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Tên của Hội
Hội lấy tên: Hiệp hội Lữ hành Việt Nam
Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Society of Travel Agents
Tên viết tắt: VISTA
 
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội
Hiệp hội Lữ hành (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là hiệp hội chuyên ngành, thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và công dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực lữ hành, vận chuyển khách du lịch, hướng dẫn du lịch.
Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ cho các hội viên phát triển kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách du lịch, hướng dẫn du lịch và dịch vụ du lịch khác, tạo bình ổn thị trường, nâng cao giá trị chất lượng, sản phẩm du lịch, nâng cao trình độ quản lý, khoa học công nghệ và khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước của hội viên, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên.
Điều 3. Phạm vi hoạt động của Hiệp hội
Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, hoạt động trong phạm vi cả nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Điều lệ Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Điều lệ này.
Điều 4. Địa vị pháp lý
1. Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, do Hiệp hội Du lịch Việt Nam thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và biểu tượng riêng. hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệp hội Du lịch Việt Nam
2. Trụ sở chính của Hiệp hội Lữ hành Việt Nam đặt tại Hà Nội. Hiệp hội có Văn phòng đại diện ở trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.
3. Hiệp hội Lữ hành Việt Nam được tham gia các tổ chức quốc tế cùng nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.. 
Tải về tại đây:  Điều lệ HHLHVN.doc