Cơ sở lưu trú

Cơ sở lưu trú

* Cơ sở lưu trú du lịch giai đoạn 2008 - 2012

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

Số lượng cơ sở

10.406

11.467

12.352

13.756

15.381

Tăng trưởng (%)

14,6

10,2

7,7

11,4

11,8

Số buồng

202.776

216.675

237.111

256.739

277.661

Tăng trưởng (%)

13,7

6,9

9,4

8,3

8,1

Công suất buồng bình quân (%)

59,9

56,9

58,3

59,7

58,8

 * Cơ sở lưu trú du lịch giai đoạn 2000 - 2007

Năm

2000

2002

2004

2006

2007

Số lượng cơ sở

3.267

4.390

5.847

7.039

9.080

Tăng trưởng (%)

 

34,37

33,2

20,4

29,0

Số buồng

72.200

92.500

125.400

160.500

178.348

Tăng trưởng (%)

 

28,1

35,6

28,0

11,1

Công suất buồng bình quân (%)

 

 

49,9

60,0

60,7

 (Nguồn: Tổng hợp theo số liệu Vụ Khách sạn (TCDL) các Sở VHTTDL)