Khách Nội địa

Khách Nội địa

* Khách du lịch nội địa giai đoạn 2007-2013

Chỉ tiêu

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Khách nội địa (nghìn lượt khách)

19.200

20.500

25.000

28.000

30.000

32.500

35.000

Tốc độ tăng trưởng (%)

9,7

6,8

22,0

12,0

7,1

8,3

7,


* Khách du lịch nội địa giai đoạn 2000-2006

Chỉ tiêu

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Khách nội địa (nghìn lượt khách)

11.200

11.700

13.000

13.500

14.500

16.100

17.500

Tốc độ tăng trưởng (%)

 

4,5

11,1

3,8

7,4

11,0

8,7(
Nguồn: Tổng cục du lịch)